TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut – český skauting ABS

Malenická 1791/13,
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz
$ 61200022/5500
70103054

Zpráva

STANOVY SKAUTA – ČESKÉHO SKAUTINGU ABS

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

1. Skaut – český skauting ABS /dále Sk/ je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání a rasy.

2. Sídlem Sk je Rybalkova ulice č. 33, 101 00 Praha 10. Působnost Sk se vztahuje na celou Českou republiku, jednací řeč je čeština a správní období je shodné s rokem kalendářním.

3. Sk vychází ze zásad světového skautingu stanovených lordem Baden-Powellem, myšlenek E.T. Setona a ze zásad zakladatele skautského hnutí u nás prof. A.B.Svojsíka.

4. Znakem Sk, požívajícím zákonné ochrany, je modrý trojlístek ve zlaté lilii na modrém štítu se zlatým okrajem.

HLAVA II

POSLÁNÍ SK:

5. Posláním Sk je přímá práce s dětmi, mládeží a všemi ostatními členy, to znamená cílevědomé působení podle skautských zásad s důrazem na nadřazenost hodnot duchovních nad materiálními tak, aby byli schopni a připraveni plnit po celý svůj život své povinnosti v duchu skautských principů, demokracie a humanismu.

6. Skautské principy (povinnost k Bohu – povinnost nadřazovat v životě duchovní hodnoty nad hodnoty materiální, povinnost k ostatním a povinnost k sobě) jsou vyjádřeny ve slibech, zákonech, příkazech a heslech jednotlivých věkových skupin.

7. Sk je připraven spolupracovat se skautskými organizacemi v ČR i zahraničí a s dalšími demokratickými organizacemi.

HLAVA III

PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ POSLÁNÍ:

8. O splnění svého poslání usiluje Sk těmito prostředky:

 • a – důsledným uplatňováním družinového systému
 • b – učením se prostřednictvím praktických činností a rozvíjením dovedností odpovídajících schopnostem jednotlivců, včetně učení se postojům
 • c – používáním tradičních i nových výchovných prostředků jako je služba společnosti, zážitek, hry a skupinový prožitek
 • d – pobytem a činností v přírodě v souladu se zákony na ochranu přírody
 • e – činností v klubovnách
 • f – přípravou na odpovědné plnění odlišných životních, společenských a sociálních rolí mužů a žen
 • g – rozvojem tvořivosti, přizpůsobivosti, týmové spolupráce a schopnosti aktivně utvářet svůj život a vést druhé při respektování jejich jedinečnosti
 • h – postupnými a stimulujícími programy
 • i – plněním podmínek stupňů zdatnosti, odznaků odborných znalostí
 • j – schůzkami, výpravami, srazy, závody a soutěžemi, veřejnými akcemi a vystoupeními
 • k – tábořením, letními a zimními tábory
 • l – systémem činovnického vzdělávání
 • m – přednáškami, kurzy, semináři
 • n – publikační činností

HLAVA IV

ČLENSTVÍ V SK:

9. Členství je individuální a čestné.

10. Individuální členství:

 • a – členem Sk se může stát každý, kdo žije legálně na území ČR a souhlasí se stanovami Sk
 • b – členem Sk se může stát každý, kdo sám nebo prostřednictvím svých zákonných zástupců sdělí hnutí pro jeho potřeby své osobní a citlivé údaje a souhlasí s jejich zpracováním pro vnitřní potřeby hnutí. / Viz zákon 101/2000 Sb./
 • c – individuální členství vzniká podáním písemné přihlášky, jejím přijetím nejnižší organizační jednotkou a zaplacením registračního příspěvku /u mladších členů připojeným písemným souhlasem zákonných zástupců/
 • d – členy SK. nemohou být občané, kteří sympatizují, podporují nebo propagují zakázané náboženské sekty, hnutí a seskupení a také jiné zakázané organizace, sdružení a hnutí, nebo jsou jejich členy
 • e – členy SK. nemohou být občané, kteří sympatizují, podporují nebo jsou členy totalitních nebo extrémních skupin, stran a hnutí, které jsou založeny na principech neslučujících se s morálními principy SK; tyto strany, hnutí a seskupení se pro svoji ideologii s občanským sdružením SK. navzájem vylučují
 • f – dospělí, narození do roku 1970, v přihlášce uvedou, zda byli členy nebo spolupracovníky StB, KSČ, LM, SSM a PO SSM. V případě, že byli členy nebo spolupracovníky StB, funkcionáři KSČ a LM nemohou zastávat v Sk volené a jmenované funkce. Pokud byli placenými funkcionáři SSM a PO SSM mohou zastávat volené a jmenované funkce v Sk pouze ve středisku
 • g – členové se dělí na: mladší /tj. do 18, resp. 26 let/ a dospělé sdružují se do výchovných jednotek dle vnitřních řádů Sk činovníky – dospělé členy, kteří vykonávají volenou nebo jmenovanou funkci

11. Individuální členství zaniká: a – písemným vystoupením nebo úmrtím b – nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu c – vyloučením při zásadním porušení stanov a řádů Sk

12. Čestné členství: čestné členství navrhuje Hlavní náčelnictvo /HN/ a potvrzuje následně nejbližší sněm

13. Čestné členství zaniká: a – písemným zřeknutím se členství b – rozhodnutím sněmu

HLAVA V

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

14. Každý člen Sk má právo:

 • a – zúčastňovat se společné činnosti, být informován o závažných skutečnostech souvisejících s činností Sk a nosit jeho kroj
 • b – podávat návrhy, připomínky a stížnosti
 • c – získávat skautskou kvalifikaci podle svých schopností a individuálního zájmu
 • d – každý dospělý člen může být volen nebo jmenován do funkcí a volit členy orgánů Sk až na výjimky v článku 10.d
 • e – výkon všech funkcí je dobrovolný, bez finanční či jiné hmotné odměny
 • f – každý může být členem jiné skautské organizace, pokud nezastává volenou či jmenovanou funkci v Sk a současně v jiné skautské organizaci
 • g – nosit vyznamenání udělená jinou skautskou organizací

15. Každý člen má povinnost:

 • a – řídit se, jak dovede nejlépe, zákonem, heslem, příkazem a slibem
 • b – řídit se stanovami a řády Sk
 • c – plnit usnesení sněmu a rozhodnutí všech organizačních jednotek Sk dle příslušnosti
 • d – být registrován a platit členské příspěvky

16. Každá organizační jednotka je povinna účastnit se pravidelných akcí SK a dodržovat pravidla činnosti SK. Při nedodržování těchto pravidel bude zrušena registrace u SK a požádáno o zrušení registrace u ČSÚ.

HLAVA VI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

17. Organizační uspořádání:

 • a – oblast
 • b – kraj
 • c – středisko

18. Oblast:

 • a – oblast sdružuje členy Sk v oblasti, soustředěné do územně příslušných krajů oblasti
 • b – oblast je
  právnickou osobou a je řízena oblastní radou
 • c – v čele oblastní rady je vůdce oblasti, který jedná jejím jménem a je jejím statutárním orgánem
 • d – oblastní radu tvoří vůdce oblasti, jeho zástupce, oblastní kmenoví zpravodajové a z titulu své funkce vůdci krajů
 • e – oblast vznikne oblastním ustavujícím sněmem
 • f – oblastní sněm volí jmenovitě vůdce oblasti, jeho zástupce a tři členy revizní komise, jednotlivé kmeny volí na sněmu jmenovitě své zpravodaje
 • g – delegáty oblastního sněmu je oblastní rada, včetně revizní komise a krajské rady včetně revizních komisí
 • h – oblastního sněmu se zúčastní dva členové HN a potvrdí výsledky voleb
 • i – oblasti přísluší pořádat oblastní srazy a závody a organizovat vzdělávání dospělých členů Sk
 • j – o ukončení činnosti oblasti rozhoduje oblastní sněm

19. Kraj:

 • a – kraj sdružuje členy Sk v příslušném kraji, soustředěné do územně příslušných středisek kraje
 • b – kraj je právnickou osobou a je řízen krajskou radou
 • c – v čele krajské rady je krajský vůdce, který jedná jejím jménem a je jejím statutárním orgánem
 • d – krajskou radu tvoří krajský vůdce, jeho zástupce, krajští kmenoví zpravodajové a z titulu své funkce vůdci středisek
 • e – kraj vznikne krajským ustavujícím sněmem
 • f – krajský sněm volí jmenovitě krajského vůdce, jeho zástupce a tři členy revizní komise, jednotlivé kmeny volí na sněmu jmenovitě své zpravodaje
 • g – delegáty krajského sněmu je krajská rada, včetně revizní komise a střediskové rady příslušných středisek a střediskové revizní komise, pokud jsou členy Sk
 • h – krajského sněmu se zúčastní dva členové oblastní rady a potvrdí výsledky voleb
 • i – kraji přísluší organizovat přípravu vzdělávání mladých činovníků a vytvářet podmínky pro jejich sebevzdělávání
 • j – o ukončení činnosti kraje rozhoduje krajský sněm

20. Středisko:

 • a – středisko sdružuje členy Sk, kteří jsou začleněni do výchovných jednotek
 • b – středisko, jako základní organizační jednotka, je právnickou osobou a je řízeno střediskovou radou
 • c – v čele střediskové rady je vůdce střediska, který jedná jejím jménem a je jejím statutárním orgánem
 • d – střediskovou radu tvoří vůdce střediska, jeho zástupce, dva členové, kteří nevedou výchovnou jednotku a z titulu své funkce vůdci oddílů. Je nepřípustné zdvojení funkcí
 • e – středisko vznikne střediskovým stavujícím sněmem
 • f – střediskový sněm volí jmenovitě vůdce střediska, dva členy, kteří nevedou výchovnou jednotku a dva členy revizní komise
 • g – člen revizní komise nemusí být člen Sk
 • h – účastníky střediskového sněmu jsou všichni členové střediska, starší osmnácti let, volební právo mají všichni členové střediskové rady a zástupci vůdců oddílů
 • i – středisko přímo řídí výchovnou činnost ve výchovných jednotkách, kterými jsou roje, smečky, oddíly a hlídky, jež organizačně soustřeďuje
 • j – se vznikem střediska souhlasí vyšší organizační jednotka
 • k – střediskového sněmu se zúčastní dva členové krajské rady a potvrdí výsledky voleb
 • l – o ukončení činnosti rozhoduje střediskový sněm

HLAVA VII

ORGÁNY SK:

21. Vrcholnými orgány Sk jsou:

 • a – Sněm
 • b – Hlavní náčelnictvo /HN/
 • c – Revizní komise /RK/

22. Sněm:

 • a – nejvyšším orgánem Sk je sněm, který je každé dva roky svoláván HN
 • b – mimořádný sněm svolává HN dle své potřeby, nebo na požadavek kmenového náčelnictva /KN/ nebo na žádost 1/3 volených činovníků Sk
 • c – delegáty sněmu jsou – volení členové HN, KN, RK, oblastní vůdci a oblastní vůdci všech kmenů, činovníci a činovnice nižších organizačních jednotek zvolení podle volebního řádu a klíče, odpovídajícímu složení členské základny a schváleného posledním sněmem
 • d – sněm řídí starosta/ka podle sněmem schváleného jednacího řádu a programu zasedání

23. Výlučné pravomoci sněmu jsou:

 • a – schvalovat a měnit stanovy Sk
 • b – schvalovat řády Sk, přijímat závažná usnesení a výhledové plány činnosti
 • c – schvalovat zprávy o činnosti HN a KN, o hospodaření a zprávu RK
 • d – stanovit výši členských příspěvků na období mezi sněmy
 • e – rozhodovat o zániku Sk
 • f – volit starostu/ku, místostarostu/ku, náčelní/ka, předsedu RK
 • g – volit členy HN, KN, RK. Podrobnosti a počty členů stanoví organizační a volební řád
 • 24. V případě závažných a neodkladných rozhodnutí náležejících sněmu, eventuelně HN, je možné hlasovat korespondenčně, když o to požádá alespoň polovina delegátů posledního sněmu nebo HN nebo KN nebo třetina volených činovníků Sk.

25. Starosta/starostka:

 • a – starosta/ka zastupuje Sk jako jeho statutární orgán
 • b – je volen/a sněmem na dobu čtyř let, maximálně na dvě volební období za sebou
 • c – starostu/ku odvolává sněm
 • d – starosta/ka odpovídá za dodržování zákonů a vyhlášek ČR, řádů a usnesení Sk všemi organizačními jednotkami Sk
 • e – na návrh HN schvaluje hospodáře/ku Sk a placené zaměstnance Sk
 • f – spolu s místostarostou/kou odvolávají hospodáře/ku Sk a placené zaměstnance Sk
 • g – na návrh HN jmenuje a odvolává vedoucí odborných skupin HN

26. Místostarosta/místostarostka:

 • a – místostarosta/ka je zástupcem statutárního orgánu se všemi právy a povinnostmi
 • b – je volen/a sněmem na dobu čtyř let, maximálně na dvě volební období za sebou
 • c – místostarostou/kou je z titulu své funkce též kmenový náčelník/kmenová náčelní Sk

27. Hlavní náčelnictvo /HN/:

 • a – HN je nejvyšším řídícím orgánem Sk mezi sněmy a plní též reprezentační funkci vůči nejširší veřejnosti a státním orgánům
 • b – HN je výkonný, hospodářský a servisní orgán, který tvoří starosta/ka, místostarosta/ka, sněmem zvolení členové HN a z titulu své funkce kmenoví náčelní/ci a vůdci oblastí
 • c – počty volených členů HN upřesňuje organizační řád
 • d – HN navrhuje ke schválení starostovi/ce placené zaměstnance, pro které platí, kromě obecných předpisů i vnitřní řády Sk. Podléhají přímo starostovi/ce
 • e – HN může kooptovat další členy s hlasem poradním, jejichž celkový počet může být až do poloviny řádně zvolených členů
 • f – HN vypracovává řády, schvaluje rozpočet, rozpracovává usnesení sněmu a vydává výroční zprávy o činnosti
 • g – HN vytváří odborné skupiny, které potřebuje ke své práci, vypracovává řády pro jejich činnost a navrhuje starostovi/ce ke jmenování vedoucí odborných skupin HN
 • h – Pro operativnost může HN zvolit ze svých členů představenstvo, které řeší neodkladné záležitosti. Rozhodnutí představenstva musí potvrdit nejbližší schůze HN

28. Revizní komise/RK/:

 • a – RK tvoří sněmem zvolení:
  předseda revizní komise a členové revizní komise b – počet volených členů RK a činnost RK upřesňuje organizační řád
 • c – předseda RK nemůže zastávat žádnou jinou funkci v Sk, ale může se zúčastňovat schůzí HN s hlasem poradním
 • d – RK kontroluje veškeré hospodaření Sk

HLAVA VIII

SMÍRČÍ RADA /SR/:

29. SR je stálým orgánem Sk. Spory vzniklé mezi členy Sk se řeší postupně na organizačních úrovních, kde vznikly. V případě nutnosti jmenuje HN pro ten který případ tři členy SR, z nichž alespoň jeden je členem HN.

HLAVA IX

USNÁŠENÍ V SK:

30. Ve všech orgánech Sk se usnášení děje veřejným hlasováním, na přání alespoň třetiny zúčastněných, hlasováním tajným. Rozhoduje prostá většina přítomných delegátů nebo činovníků za účasti alespoň poloviny delegátů nebo činovníků příslušného orgánu.

31. V případě změny stanov a zániku Sk je potřebná dvoutřetinová většina ze tří čtvrtin delegátů sněmu.

32. O všech jednáních všech orgánů, včetně organizačních jednotek, je veden zápis, který schvaluje příslušný statutární orgán či pověřený činovník příslušného orgánu.

33. Výsledky voleb sněmu Sk jsou notářsky ověřeny.

HLAVA X

JMĚNÍ SK:

34. Jmění Sk vzniká :

 • a – z členských příspěvků
 • b – výtěžkem akcí
 • c – z darů, subvencí a dotací
 • d – z příspěvků sponzorů
 • e – z odkazů
 • f – příp. jiným způsobem
 • g – Sk nakládá se svým jměním v souladu s obecně platnými právními předpisy ČR a směrnicemi, které k hospodaření organizačních jednotek vydává HN

35. Majetek, který byl pořízen ze státních dotací a jiných státních prostředků, musí být spravován v souladu se směrnicemi o hospodaření s majetkem z veřejných zdrojů.

HLAVA XI

ZÁNIK SK:

36. O dobrovolném zániku Sk rozhoduje dvoutřetinová většina ze tří čtvrtin delegátů sněmu.

37. Sněm rozhodne, jak má být naloženo se jměním Sk, včetně umístění a způsobu archivace dokumentů a písemností na všech organizačních úrovních.

Ing. Volek Vladimír v.r. starosta 24. května 2003 na druhém řádném sněmu v Praze


Příspěvek byl publikován v rubrice Dokumenty a jeho autorem je Jakub Skácel. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791/13, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře