TOPlist

Skaut – český skauting ABS

Welcome!

If you are scout, you will be scout forever...
On these websites you can see reports from activities of the Skaut ABS. It is non-political, non-governmental, non-profit
EN making association.
More about us in English

Skaut – český skauting ABS

Malenická 1791/13,
Praha 4, 148 00
+420 604 479 977
@ skautabs@skautabs.cz
$ 61200022/5500
70103054

Zpráva

Lednové setkání vůdců a vůdkyň

Proběhlo v Praze v klubovně střediska „Gatagewa“ 19.- 21. ledna 2007

Většina účastníků setkání se sjela už v pátek. Večer probíhalo neformální setkání a dokončení čekatelských zkoušek dívčího kmene.

V sobotu ráno byli přítomni zástupci všech středisek našeho sdružení a začalo pracovní jednání.
Účastníci vyslechli zprávu bratra Tomíka o rádcovském a čekatelském kurzu Racek. Výchovné cíle, které si pořadatelé vytyčili byly splněny, všichni účastníci čekatelského kurzu složili čekatelskou zkoušku u kmenových zkušebních komisí dívčího a chlapeckého kmene. I ze strany účastníků a jejich vůdců byl kurz hodnocen kladně.

Náčelník CHK bratr Fox a sestra náčelní Ježek informovali o stavu kvalifikace činovníků jednotlivých středisek Skauta ABS. Ve většině středisek kvalifikace činovníků odpovídá stanoveným pravidlům. Jednotlivé problémy budou řešeny individuálně.

Účastníci setkání byli také informováni o rozhodnutí HN sjednotit předpis pro vzdělávání činovníků pro oba kmeny. Dosud platilo, že v dívčím kmeni bylo možné složit bez kursu čekatelské zkoušky a v chlapeckém kmeni zkoušky vůdcovské. Po vyhodnocení zkušeností a v rámci sjednocení pravidel budou v obou kmenech čekatelský i vůdcovský kurz kurzy povinnými.

Pozvání na naše setkání přijal doc. PhDr.. Stanislav Štech CSc. , který nás seznámil s výsledky dlouhodobého výzkumu o postojích a názorech dnešních dětí ve věku 13-15 let, který byl prováděn v letech 1991/92 a následně po 10 letech a o diametrálních změnách, které v nich za tu dobu nastaly, také o pohledech na dětství a dalších zajímavých tématech. Většinu času strávil zodpovídáním našich dotazů. Všichni účastníci se shodli na tom, že si z této diskuze odnášejí spoustu cenných a hlavně v praxi využitelných poznatků.

Odpolední program zahájil bratr náčelník Fox zprávou o návštěvách letních táborů Skauta ABS, které podnikl během posledních dvou let. Nejlépe hodnotil tábor střediska Lesní moudrost z Brna, dále pak tábory středisek Sluneční záře ze Zbiroha, Neslovic, pražské Gatagewy a Pětilisté Růže z Jindřichova Hradce.
Po té vůdci a vůdkyně táborů představili ostatním jaké výchovné cíle si stanovili pro letošní letní tábory. V naprosté většině zaznělo, že půjde o plnění hvězd, stop a stupňů liliových lístků, případně odborek, manuelní zručnost a posilování pozitivních vztahů mezi tábořícími bratry a sestrami

Dalším diskutovaným bodem bylo jakým způsobem oslavíme 100. narozeniny světového skautingu. 100 let od tohoto historického okamžiku uplyne přesně 1.8.2007 v 8,00 hod. ráno. Tehdy v roce1907 zahájil bratr Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea zatroubením na roh Kudu. Padl dotaz kdo nebo co je Kudu.
Kudu velký Tragelaphus strepsiceros (Anglicky – Greater Kudu)
Kudu je poměrně statný zástupce čeledi turovití (Bovidae). Celková výška je 2,3 až 2,9 metru. Má dlouhé nohy, na hnědém nebo šedém trupu nosí šest až 10 vertikálních bílých pruhů. Krk je oproti tělu barevně méně výrazný. Na hlavě pod očima jsou bílé horizontální linky. Charakteristické jsou též dlouhé a široké uši, taktéž jakýsi tmavě osrstěný hrb nad předními končetinami. Ocas je na povrchu tmavý ze spodu bílý a střapatý, ukončen je černou špičkou. V nebezpečí používá ocas jako varování pro ostatní členy stáda. Ocas otočí vzhůru a bílá barva jasně upozorňuje na nebezpečí. Samci mají dlouhé hluboce spirálovité rohy. Mladí jedinci se podobají kravám. Jsou to výborní skokani. Dokáží snadno přeskočit i dvoumetrový plot.
Podobně jako jiné velké antilopy v Africe, rozšiřuje kudu velký postupně areál svého výskytu. Ten je v jižní Africe poměrně kompaktní. Ve východní Africe je jeho výskyt nesouvislý. Jeden izolovaný areál se nachází v blízkosti Čadského jezera, v Súdanu a Středoafrické republice. Podobné je to i s četností jedinců, která je klesající od jihu k severu.

Účastníci setkání se dohodli takto:
Uhlíkové poselství

O víkendu 18. – 19. 5. 2007 se zástupci všech středisek sejdou na Orlovech, kde v sobotu 19. 5. 2007 proběhne řádný sněm Skauta ABS a večer bude zapálen slavnostní oheň na počest velkého skautského výročí, ze kterého si zástupci středisek odvezou uhlíky, které vloží do slavnostních ohňů na svých táborech či jiných významných akcích.
Na setkání jsou zváni i rádcové, rádkyně, rangers a roveři, kteří budou mít zájem se tohoto slavnostního setkání zúčastnit. Pro ně bude v době řádného sněmu nachystán doprovodný program.
Podrobné organizační pokyny k této akci budou na střediska rozeslány v druhé polovině února po schůzce HN.

Stovka
Ve stém roce trvání skautingu společně vykonáme sto dobrých skutků. Vůdci a vůdkyně mohou téhle akce využít jednak k praktickému posílení plnění skautského příkazu denního dobrého skutku, ale také k tomu, dát pozitivním způsobem o sobě vědět ve svém okolí. Nepůjde jen o skutky jednotlivců, ale i o skutky družinové či oddílové směrem k veřejnosti. Podrobné instrukce k průběhu akce obdržela všechna střediska.

Sestra Hanka s bratrem starostou Trpasem a bratrem náčelníkem Foxem informovali o jednáních se zástupci WFIS – World Federation of Independent Scouts (Světová Federace Nezávislých skautů) do které jsme podali přihlášku. O našem přijetí se statutem „prospective member“ rozhodne General Assembly evropského regionu WFIS 28.1.2007 v Barceloně, jak je již uvedeno jinde. Doufáme, že vše dobře dopadne,a že členství v této mezinárodní federaci obohatí naši činnost a otevře možnost setkávání se skauty z celého světa.

Posledním bodem programu byla debata moderovaná bratrem Ovsíkem ze střediska Lesní Moudrost na téma „problémy v našem středisku“. V úvodu připomněl, že náčelnictva jsou ve Skautu ABS víceméně servisním orgánem pro vůdce a vůdkyně oddílů a středisek. Pokud je jim dán podnět, připomínka či žádost o pomoc s vyřešením problému snaží se ppomoci, a zatím se to vždy podařilo. Pokud se k nim ale tyto připomínky, prosby či žádosti nedostanou nemohou pomoci ani poradit.
Hlavní zmíněné problémy byly někde pokles členské základny jak v řadách dětí, tak činovníků, jinde přebytek dětí a nedostatek činovníků a pocit určité stagnace našeho sdružení.

Po skončení pracovního programu následovaly osobní debaty , a ti kteří zůstávali až do neděle strávili večer společnými hrami a zpíváním. Účastníci setkání se rozjížděli s novou chutí do práce ve svých oddílech a střediscích.


Skaut – český skauting ABS

Skaut ABS je skautské sdružení, které vychází ve své činnosti ze zásad světového skautingu a hlásí se k odkazu českého zakladatele A. B. Svojsíka.

Kontakt

e-mail: skautabs@skautabs.cz

telefon: +420 604 479 977
Malenická 1791/13, Praha 4, 148 00

skautabs.cz

Běží na redakčním systému WordPress.
RSS kanál pro články
RSS kanál pro komentáře