Historie sdružení Skaut – český skauting ABS

Historie  sdružení Skaut – český skauting ABS

Z prohlášení přípravného výboru:

Založení občanského sdružení Skaut-český skauting ABS  iniciovali činovnice a činovníci Junáka různých generací, funkcí a regionů zklamaní tím, že Junák se díky svému vedení  (min. od roku 1995) stále více vzdaluje od původních ideálů, tradic a myšlenek skautingu.“

V průběhu roku 1999 se začala scházet  skupina činovníků a činovnic ze všech oblastí Junáka a připravovat vznik nového skautského sdružení. Složení této skupiny se vyvíjelo, někteří odcházeli, jiní přicházel, jak už to bývá. Vyvrcholením této přípravné fáze nazvané „sněhová koule“ bylo sestavení stanov sdružení a  21.11. 1999 ustavení Přípravného výboru. Ten tvořili převážně činovníci působící v oddílech a střediscích mimo Prahu:

-bratr ing. Vladimír Volek – Trpas (Liberec, *1955), statutární orgán

-sestra MVDr. Václava Mazourová – Vendy (Neslovice, *1960)

– sestra ing. Anna Machová (Brno,* 1925)

– sestra PhDr. doc. Iva Vaňková DrSC. – Iva-va (Hostěnice, *1925)

– sestra MUDr. Jitka Irmannová (Zbiroh, * 1939)

– sestra Eva Řeháková – Malá Eva (Náchod, *1955), zástupce  stat.org.

– bratr Ing. Lubor Seifert (Praha, *1942), určený pro kontakt s MV pro registraci sdružení

Principy .které byly dány našemu sdružení do vínku, jako upřesnění k těm skautským  byly:

 • dobré osobní a mezilidské vztahy založené na vzájemném poznání a setkávání
 • absolutní priorita  výchovné činnosti v oddílech, rozhodující slovo mají vůdci a vůdkyně oddílů
 • ekonomická samostatnost středisek a maximální snížení administrativy tak, aby bylo možné maximum času věnovat výchovné činnosti

Stanovy nového skautského sdružení schválilo Ministerstvo vnitra ČR dne 6. 1. 2000 pod číslem VS/1-1/42 384/00-R a tento den se stal dnem faktického vzniku Skauta ABS. Byl založen hned účet u ČSOB v Liberci, úrazové pojištění u Kooperativy v Praze a přiděleno IČO: 70103054.

Na podzim roku 2000 proběhlo l. setkání vůdců a vůdkyň nového sdružení v Rokycanech a bylo spojeno se závodem vlčat a světlušek.

Činnost Přípravného výboru ukončil ustavující sněm Skauta ABS, který proběhl 25.11. 2000 v Brně a na kterém byly schváleny stanovy, zákony, sliby, hesla, příkazy, znak, slibové odznaky, prohlášení Přípravného výboru (nejdůležitější dokument vedle stanov) a další organizační pokyny.

Na období do řádného sněmu také toto shromáždění zvolilo první řádné činovnice a činovníky Skauta ABS. Byli to tito bratři a sestry:

 • Starosta: ing. Vladimír Volek – Trpas
 • Náčelní DK: ing. Hanka Kvapilová – Ježek
 • Náčelník CHK:  Jaroslav Čáp – Tony
 • Předsedkyně revizní komise: Yvona Boušková – Sova a
 • členové RK: Jiří Hvozdecký – Balů a Václav Kaňka – Fox

V průběhu roku 2001 proběhla další setkání vůdců a vůdkyň Skauta ABS a 9. 6.2001 se v Praze konal 1. řádný sněm Skauta – českého skautingu ABS. Ten potvrdil ve funkcích sestry a bratry zvolené na ustavujícím sněmu a zvolil další členy náčelnictev. Složení bratrů a sester stojících v čele sdružení vypadá po l. sněmu takto:

Hlavní náčelnictvo –     starosta: ing. Vladimír Volek – Trpas (Liberec)

–     Místostarostka: ing. Iva Macková (Litoměřice)

Náčelnictvo CHK –       náčelník: Jaroslav Čáp – Tony (Brno)

–     místonáčelník: Miroslav  Beránek – Vlk (Kolín)

Náčelnictvo DK      –    náčelní: ing. Hanka Kvapilová – Ježek (Čáslav)

–     místonáčelní: Eva Řeháková (Náchod)

V létě 2001 proběhly samozřejmě letní tábory středisek a oddílů Skauta ABS. Na Orlovech proběhl 1. kurz pro hlavní táborové vedoucí, protože Skaut ABS získal akreditaci pro pořádání tohoto kurzu.

Podle usnesení 1. řádného sněmu se Skaut ABS stal na podzim 2001 přidruženým členem Seskupení dětských a mládežnických organizací (měl pouze hlas poradní). Seskupení vzniklo roku 1992 (YMCA, YWCA, TU, LLM a Junák) kvůli  vrácení majetku zabaveného těmto hnutím za totalitního režimu. Tyto restituce ale byly odloženy až po vypořádání církevních restitucí a po několika letech Seskupení ukončilo svou činnost.

Na jaře roku 2001, dle usnesení 1. řádného sněmu, iniciovalo hnutí Skaut – český skauting ABS setkání zástupců skautských sdružení, která mají zájem vytvořit společnou asociaci. Na tomto prvním setkání byl vedle starostů Skauta ABS a SSS ČR  přítomen i tajemník ÚR Junáka br. Výprachtický, další organizace se  řádně omluvily.

Druhá schůzka proběhla 2. 2 . 2002 v Brně, kde byly podepsány zásady spolupráce. Tam již chyběl zástupce Junáka, který deklaroval v usnesení z IX.sněmu v roce 2001 nezájem o tento typ spolupráce.,

Zato se zúčastnili zástupci YMCA skautů a OVF. Zástupci Harcerů a Pathfinderů se omluvili. Vznikl přípravný výbor České asociace skautských sdružení, (ČASS). Ten připravil a nechal na ministerstvu vnitra schválit Stanovy ČASS. Zde se vývoj ČASSu zastavil. Nedošlo k uspoádání ustavujícícho sněmu, jeho termín byl několikrát odložen.

V současné době zbyla už jen 3 sdružení, která by tvořila členskou základnu, a to Skaut ABS, SSS ČR a OVF, která spolupracují přímo. Proto bude existence ČASS, po společné domluvě v nejbližší době  ukončena.

Druhý kurz pro táborové vedoucí proběhl na jaře 2002. Vedle členů Skauta ABS se ho zúčastnili i  mladí činovníci Junáka a dalších dětských organizací.

Hlavní náčelnictvo Skauta ABS se oficiálním dopisem připojilo k těm, kteří odsoudili teroristický útok na New York 11. 9. 2001.

Dne 29. 9. 2001 v Dolních Kounicích proběhlo 1. setkání družin Skauta ABS uspořádané u příležitosti 90. výročí založení skautingu v České republice. Další akcí k uctění tohoto výročí bylo „Ohňové poselství„ které zahájili představitelé Skauta ABS na místě prvního skautského tábora u nás v blízkosti Orlovské myslivny, kde napsal zakladatel českého skautingu A.B.Svojsík své Základy junáctví. Přítomni byli též zástupci SSS ČR.

Odtud se rozběhlo po všech letních táborech Skauta ABS a táborech spřátelených oddílů a středisek a skončilo 14. 9. 2002 u hrobu A. B. Svojsíka v Praze na Vyšehradě.

         1.- 3. 3. 2002 proběhlo v Praze l. setkání roverů a rangers Skauta ABS nazvané „Sedm pečetí„ podle hry, která byla jeho součástí. Konalo se několik let po sobě, dokud byl ostatečný počet zájemců o účast. V posledních několika letech (od roku 2008 včetně) se nepodařilo tuto tradici obnovit.

O prázdninách 2002 proběhly první lesní kursy a Svojsíkovy školy. V červenci to byl čekatelský a vůdcovský kurs a Svojsíkova škola chlapeckého kmene na tábořišti v Pyšelu, v srpnu pak rádcovský kurz a setkání rangers a roverů DANS 02,  a posléze čekatelský a vůdcovský kurs spolu se Svojsíkovou školou „Concordia 02„ dívčího kmene Skauta ABS na hájovně v Orlovech.

Na III. řádném sněmu Skauta ABS v květnu roku 2005 bylo zvoleno znova Hlavní náčelnictvo ve složení:

Starosta: Ing. Vladimír Volek – Trpas (Liberec)

Místostarostka: Ing. Iva Macková – Fundová (Litoměřice)

Náčelní DK: ing. Hana Kvapilová – Ježek (Čáslav)

Místonáčelní DK: Eva Řeháková – Malá Eva (Náchod)

Náčelník CHK: Václav Kaňka – Fox (Sedlec-Prčice)

Místonáčelník CHK: Petr Atanasčev – Kalumet (Brno)

Předseda RK: Jan Chlumecký – Vlk (Tábor)

Členové RK: Vendelín Janata – Venda; Václava Mazourová – Vendy

Od té doby proběhly další Svojsíkovy kursy i Svojsíkova škola, rádcovský a čekatelský kurz Racek 2006 i roverský indiánský koncil DANS 2007. Nadále se pravidelně pořádala každoroční setkání družin.

Na podzim roku 2006 jsme se dozvěděli o existenci WFIS, a po té, co se střediska dohodla, že chtějí patřit do tohoto světového společenství  nezávislých skautů, vypracovalo Hlavní náčelnictvo všechny potřebné materiály a odeslalo přihlášku.

V lednu 2007 jsme byli přijati do WFIS jako „prospective member“ – člen na zkoušku. Na podzim roku 2007 jsme v Praze pořádali mezinárodní setkání (workshop) vůdců a vůdkyň  a díky vzorné spolupráci středisek z Brna, Šlapanic, Neslovic, Zbiroha a Prahy jsme obstáli a získali  ocenění od evropského vedení WFIS.

V roce 2007 proběhla oslava 100. let od založení světového skautingu na Orlovech společně s IV. řádným sněmem a vyhlášením akce 100 dobrých skutků ke sto letům skautingu, které se zúčastnila téměř všechna střediska. Také jsme v souvislosti s tímto výročím zapálili slavnostní oheň, kterým jsme zahájili „Uhlíkové poselství“. Uhlíky z tohoto ohně vložili vůdci a vůdkyně z našich středisek do slavnostních ohňů na svých táborech.
Činnost sdružení probíhala standartně při pravidelných setkáváních družin, vůdců a vůdkyň .

V letech 2004 – 2010 vycházel občasník dívčího kmene s optimistickým názvem „Přijdu zase“. Jeho vydávání zahájila sestra Jitka Martinkovičová z Neslovic, za nějaký čas po ní pokračovala sestra Hanka Končická.
Nejdříve byl zasílán na střediska a jednotlivýnm respondentům poštou, později, kromě tištěné podoby zasílané starším bratrům a sestrám, kteří neměli možnost si ho vytisknout, na střediska  elektronicky, upravený  pro tisk.
Přispívaly do něj vůdkyně oddílů, objevovaly s tam zprávy ze života středisek a oddílů, metodiky, hry, scénky, rukodělky. Mottem bylo „Chceme o sobě vědět“
Bohužel, již dlouhou dobu nevyšel, protože přestala být plněna základní podmínka jeho existence, že totiž do něj budou pravidelně přispívat všichni, aby šlo o skutečnou výměnu zkušeností a návodů.

14. 2.  2009  na General Asssembly WFIS v Kodani jsme se stali jejími plnoprávnými členy.

V květnu 2009 proběhl V. řádný sněm Skauta ABS na kterém bylo zvoleno nové vedení našeho sdružení.

Starostka: sestra Hanka Končická (Praha)

Místostarosta: bratr Vladimír Volek – Trpas (Liberec)

Náčelník chlapeckého kmene: bratr Václav Kaňka – Fox  (Sedlec-Prčice)

Místonáčelník CHK: bratr Vlastimil Havel – Chmura (Zbiroh)

Náčelní dívčího kmene:  sestra Eva Řeháková – Malá Eva  (Náchod)

Místonáčelní DK:pak sestra Hanka Kvapilová – Ježek (Čáslav)

Předseda revizní komise: bratr Jan Chlumecký – Vlk  (Tábor)

Členové RK : bratr Vendelín Janata a sestra Václava Mazourová – Vendy.
V létě 2009 proběhl Svojsíkův rádcovský a čektelský kurz RAK na tábořišti na Pyšelu.
24. dubna 2010 byla zahájena internetová hra „Osidlování“, které se účastnily družiny Skauta ABS spolu s družinami ze Svazu skautů a skautek ČR.

V červnu roku 2010 jsme se stali pořadateli jedné z částí mezinárodního kurzu „Woodbeads WFIS“ (ekvivalent ke Gillwelským kurzům)  a zároveň se stalo několik činovníků  Skauta ABS (8) a SSS ČR (5) jeho frekventanty. Kurz proběhl na Orlovech s mezinárodní účastí, a také za jeho organizaci jsme si vysloužili uznání. Tentokrát byla organizace převážně v rukou náčelnictev.

V srpnu roku 2010 se naše delegace složená z činovníků a roverů poprvé zúčastnila mezinárodního evropského jamboree WFIS – Eurocamp 2010 na tábořišti euroindiánů u obce Hundsdorf v Německu.

V lednu 2011 na tradičním setkání vůdců a vůdkyň vyhlásilo Hlavní náčelnictvo mezistřediskovou soutěž nazvanou „Nová desítka“. Uspěje v ní středisko, které získá v průběhu roku nejvíce dětských nováčků.
Prvním držitelem putovní trofeje se stalo středisko Lesní moudrost z Brna, podmínky splnilo i středisko Javor z Nové Role.

Na  VI. řádném sněmu Skauta ABS 21. 5. 2011 ohlásilo zánik středisko Smiřice pro nedostatek členů a vůdců.

K 1. lednu 2012 ukončilo středisko „Čertovka ze Zbiroha své členství ve Skautu ABS a vrátilo se zpět do Junáka. Ke stejnému datu se registrovalo nové středisko Šavaní z Leštiny u Zábřeha na Moravě, které naopak odchází z Junáka do Skauta ABS.

Pro rok 2012 ohlásila ukončení činnosti ve Skautu ABS střediska Hi-lah dih Tábor a Ichthys z Mladé Boleslavi pro nedostatek členů i vůdců/vůdkyň..
O tom, že Skaut ABS je stále živým sdružením svědčí fakt, že třebaže činnost v něm ukončila 4 střediska nedošlo k zásadnímu poklesu členské základny.

V roce 2012 vyhlásila WFIS několik mezinárodních projektů. Střediska Lesní moudrost Brno, Pangea Šlapanice a Gatagewa Praha se zapojila do projektu „Rok 2012 – rok dobrých skutků“

K stoletému výročí českého skautingu byl zorganizován  bratry ze střediska Pangea Šlapanice „Stoletý pochod“, který byl zahájen u žižkovské reálky přesně po 100 letech 13. 7. 2012. a zakončen na Orlovech.

V srpnu 2012 pak proběhly Svojsíkovy kurzy  čekatelský a vůdcovský na tábořišti v Losinách  u Kácova.

září 2012 jsme se opět stali pořadateli mezinárodního setkání vůdců a vůdkyň WFIS „10th Workshop“. Proběhl v Praze  a opět zajistil Skautu ABS vysoké ohodnocení díky spolupráci středisek.

Také 5  členů Skauta ABS, účastníků Woodbeads trainingu prošlo všemi jeho částmi, dokončilo všechny úkoly a pohovory a mají, spolu s jedním členem Svazu skautů a skautek ČR uznané absolutorium.  Tím jsme získali základ týmu pro  pořádání většiny částí Woodbeads training u nás a v češtině.  Prvními českými absolventy Woodbeads WFIS  jsou:

 • Bratr Václav Kaňka – Fox
 • Bratr Antonín Končický – Panda
 • Bratr Vlastimil Havel – Chmura
 • Bratr Jan Chlumecký – Vlk
 • Sestra Hanka Končická
 • Bratr Petr Votroubek – Ferda, náčelník CHK SSS ČR

24. dubna 2013 byla ukončena, přesně po 3 letech hra „Osídlování“.  Vítězi se staly družina Netopýrů ze střediska Pangea Šlapanice a družina Rysů z pražského střediska „Gatagewa“

květnu 2013 proběhl VII. řádný sněm Skauta ABS na kterém byli do vedení Skauta ABS zvoleni někteří noví činovníci.

Starostka:  sestra Hanka Končická (Praha)

Místostarosta: bratr Jan Chlumecký – Vlk (Tábor)

Náčelník chlapeckého kmene: bratr Antonín Končický – Panda (Praha)

Místonáčelník CHK:  bratr Jakub Skácel (Šlapanice)

Náčelní dívčího kmene:  sestra Eva Řeháková – Malá Eva  (Náchod)

Místonáčelní DK: sestra Hanka Kvapilová – Ježek. (Čáslav)

Předseda revizní komise: bratr Václav Kaňka – Fox,

Členové RK:  sestra Alena Frýzová – Alča a bratr Jan Holub – Kraťas.

30.6. 2013 pracují ve Skautu ABS tato střediska:

 • Čante, Zlín
 • Javor, Nová Role
 • Gatagewa, Praha
 • Lesní moudrost, Brno
 • Pangea, Šlapanice
 • Pětilisté růže, Jindřichův Hradec
 • Šavani, Leština
 • Tilia, Neslovice
21.11.1999 Ustavení přípravného výboru občanského sdružení Skaut ABS
6.1.2000 Schválení  stanov a zahájení činnosti
25.11.2000 Ustavující sněm Skauta ABS, Brno
9.6 .2001 I. řádný sněm Skauta ABS
29.9.2001 I. Setkání družin Dolní Kounice
30.6.2002 Ohňové poselství k 90. výročí českého skautingu
1.-3.3. 2002 I. setkání roverů „Sedm pečetí“
červenec 2002 Svojsíkův čekatelský  vůdcovský kurz  CHK Pyšel
srpen 2002 Svojsíkův čekatelský a vůdcovský kurz, Svojsíkova škola  DK Orlovy
24.5.2003 II. řádný sněm  Skauta ABS
15.5.2005 III. řádný sněm Skauta ABS
28.1. 2007 Skaut ABS přijat do WFIS jako „člen na zkoušku“
19.5.2007 IV. řádný sněm Skauta ABS + oslava 100 let světového skautingu, Orlovy
19.-21.10.2007 Skaut ABS organizuje 5th Workshop WFIS
24.7. 2008 Svojsíkův čekatelský a vůdcovský kurz, Orlovy
14.2.2009 WFIS General Assembly – Skaut ABS plnoprávným členem WFIS
25.5.2009 V. řádný sněm Skauta ABS, Praha
22.8.2009 Svojsíkův  rádcovský a čekatelský kurz RAK, Pyšel
24.4.2010 Spuštěna 1. internetová hra „Osidlování“
Červen 2010 Pořadatelství Woodbeads training a účast na něm, Orlovy
1.8.2010 WFIS Europe jamboree „Eurocamp 2010“, Německo
1.1.2011 Vyhlášena putovní cena za získávání nováčků  „Nová desítka“
21. 5. 2011 VI. řádný sněm Skauta ABS, Praha
31.1.2012 Účast v projektu WFIS „Rok 2012 – rok dobrých skutků
13.7.2012 Stoletý pochod
srpen 2012 Svojsíkův čekatelský a vůdcovský kurz v Losinách u Kácova
9. 2012 Skaut ABS organizuje Workshop WFIS
11.5. 2013 VII. řádný sněm Skauta ABS
24.4.2013 Ukončena internetová hra „Osidlování“
17.8. 2013 Svojsíkův rádcovský kurz PRAK, Pyšel